R. Iwanski - Transformations I [CD]

  • Obserwuj produkt:
  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Gusstaff Records
  • Dostępność: Jest Jest

  • Historia ceny
    Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 35,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 31,71 zł 39,00 zł
R. IWANSKI (Rafał Iwański a.k.a. X-Navi:Et; VOICES OF THE COSMOS, Alameda Organisation, HATI, ex INNERCITY ENSEMBLE, ex KAPITAL) prezentuje nowy projekt dźwiękowy eksplorujący eksperymentalne podejście do instrumentów etnicznych takich jak zanza, kalimba i inne idiofony pochodzenia afrykańskiego. Zaawansowane techniki elektroniczne służą głównie do przetwarzania różnych źródeł akustycznych w celu stworzenia organicznej muzyki elektroakustycznej. Unikalny mariaż „obcych tradycji i technologii” - to jednak droga idąca dalej
niż etno-ambient.
Co sam autor mówi o tej płycie:
Pomysł skomponowania i nagrania albumu z muzyką elektroakustyczną na instrumenty pochodzenia afrykańskiego z rodziny lamelofonów zrodził się ponad 10 lat temu. Wtedy to, po koncercie X-NAVI:ET na festiwalu "Blurred Edges" w Hamburgu, zakupiłem swój pierwszy instrument z tej grupy idiofonów szarpanych – była to zanza z RPA. Potem, przez lata, doszły następne zanzy i kalimby. Obecnie w mojej kolekcji instrumentów akustycznych, liczącej kilkaset egzemplarzy z całego świata, jest szcześć lamelofonów. Instrumenty te, z bliskiej mi od lat ze względu na praktykę grupy idiofonów (na których oparte było od początku np. brzmienie zespołu
HATI), występują generalnie pod co najmniej czterema podstawowymi nazwami, w zależności od regionu Afryki: zanza, mbira, kalimba, likembe.
Podczas rejestracji utworów na "Transformations I" używałem też kilka innych instrumentów perkusyjnych (m.in. grzechotki, spring tubes, obiekty metalowe). Dźwięk zanzy, kalimby i zanzuli przetwarzałem przez rozmaite procesory efektów, częściowo loopowałem.
Wszystkie fenomeny muzyczne i kulturowe związane ze wspomnianą grupą instrumentów są dla mnie niezwykle inspirujące. Instrument ten, z popularnej od wieków w Afryce grupy idiofonów szarpanych, nazywany też przez niektórych „fortepianem buszu”, znany jest dziś w wielu innych częściach świata. Do osobliwości tej grupy instrumentów należy szerokie wykorzystanie efektu akustycznego alikwotów (czyli składowych dźwięku) oraz fakt, iż w czarze rezonatora następuje ich mieszanie się, co bardzo wzbogaca brzmienie. Co ciekawe, skala instrumentu i jego brzmienie charakteryzuje się też zasadą „wyrównywania nastrojów” - zarówno ich pobudzania, jak i uspokajania, z zachowaniem reguł dialogu. Cechą tego instrumentu jest niejako „łatwość odbioru”. Analizy antropologiczne i etnomuzykologiczne potwierdzają popularność idiofonów szarpanych na całym świecie, mimo ich afrykańskiej specyfiki. Fakt popularności kalimby i możliwości wykorzystania w różnych sytuacjach zmienił nie tylko znaczenie instrumentu, ale wpłynął też na techniczne udoskonalenia.
W szerszym kontekście zmierzałem tropami jednego z najwybitniejszych twórców i filozofów XX wieku, amerykańskiego kompozytora Johna Cage'a, który już w latach 40-tych przewidział i antycypował wiele trendów, które od kilku dekad są dominujące w muzyce (np. muzyka elektroniczna, ambient, podkreślenie roli instrumentów perkusyjnych i rytmu). Cage zawarł swoje rozważania w wielu esejach i aforyzmach. Jedna myśl mistrza mógłaby być mottem dla projektu "Transformations I": „Sztuka = naśladowanie natury w sposobie jej działania”.
Pierwszy koncert solowy jako R. IWANSKI, z nowym programem elektroakustycznym adaptującym "Transformations I" do warunków prezentacji "na żywo" zagram 28.01.2023 w miejscu, z którym jestem związany od ponad dekady w ramach działań VOICES OF THE COSMOS - czyli w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Grudziądzu. Pojawię się w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Życzę miłego odbioru albumu "Transformations I"
Rafał Iwański
2 utwory możecie posłuchać przedpremierowo na bandcampie:
===============
ENG:
R. IWANSKI (Rafał Iwański a.k.a. X-Navi:Et, known from groups VOICES OF THE COSMOS, ||ALA|MEDA||, HATI, ex KAPITAL ex Innercity Ensemble) presents new sound project explorating experimental approach to ethnic instruments like zanza, kalimba and other idiophones of African origin.
Advanced electronic techniques are mainly used to process various acoustic sources - in order to create organic electroacoustic music. The unique marriage of "foreign traditions and technology" - is, however, a path that goes further than ethno-ambient.
Author's note:
The idea of composing and recording an album of electroacoustic music for instruments of African origin from the lamellophone family was born more than 10 years ago. At that time, after the XNAVI:ET concert at the Blurred Edges festival in Hamburg, I bought my first instrument from this group of idiophones - it was a sanza from South Africa. Then, over the years, other sanzas and
kalimbas came along. I now have six lamellophones in my collection of acoustic instruments, comprising several hundred from all over the world. These instruments, from a group of idiophones
that has been close to me for years due to their practice (on which, for example, the sound of the band HATI was based from the beginning), generally go under at least four basic names, depending on the region of Africa: zanza, mbira, kalimba, likembe. Plucked idiophones are found in countries such as Zimbabwe, Mozambique, Angola, Congo, Democratic Republic of the Congo, Rwanda, Burundi, Malawi, Nigeria and South Africa, among others. The generic name kalimba is the most common, thanks to English ethnomusicologist Hugh Tracey. During the recording of the tracks on 'Transformations I', I also used other percussion instruments (including rattles, spring tubes and metal objects). I processed the sound of the zanza, kalimba and zanzula through various effects
processors and partially looped.
Among the peculiarities of this group of instruments is the extensive use of the acoustic effect of the aliquots (i.e. the components of the sound) and the fact that they are mixed in the resonator, which greatly enriches the sound. Interestingly, the instrument's scale and sound are also characterised by the principle of "equalising moods" - both stimulating and calming them, while maintaining the rules of dialogue. A feature of this instrument is, as it were, the 'ease of reception'. Anthropological and ethnomusicological analyses confirm the popularity of plucked idiophones throughout the world, despite their African specificity. The fact of the popularity of the zanza and possibilities of use in different situations has not only changed the meaning of the instrument, but has also influenced technical improvements.

Rafał Iwański