Gonçalo Almeida & Rutger Zuydervelt - Eventual [vinyl clear 180g limited]

  • pcs.
  • Net Price: €21.10 €25.95

Premiera: 23.02.2024

UWAGA! to nie jest płyta tłoczona. To lathe-cut, płyta wycinana w czasie rzeczywistym przez Wujka Gusstaffa w Studiu im. Witolda Gombrowicza w Zielonej Górze. Zawiera downloadcode. Limit 66 szt. na przezroczystym winylu.

„Eventual” to pierwszy album kontrabasisty Gonçalo Almeidy i mistrza ambientu Rutgera Zuydervelta (m.in. Machinefabriek). Nie jest to jednak ich pierwsza współpraca, gdyż wydali wcześniej dwie EP-ki „Doze Ruinas” i „Jangadas” oraz współpracowali z Hydra Ensemble (z wiolonczelistkami Luciją Gregov i Niną Hitz).
Kiedy reżyser Lex Reitsma zlecił Rutgerowi Zuyderveltowi stworzenie ścieżki dźwiękowej do jego filmu dokumentalnego o fotografie Koosie Breukelu, Zuydervelt zaproponował zaangażowanie Gonçalo Almeidy. Reitsma zgodził się i odwiedził Almeidę, aby nagrać wybór improwizacji na kontrabasie. Plan był taki, że Zuydervelt wplecie te nagrania w partyturę, ale ostatecznie nie wykorzystano ich zbyt wiele.
Zarówno Almeida, jak i Zuydervelt uważali, że bogactwo nagranego materiału jest zbyt piękne, aby je marnować, a ponieważ i tak mieli plany tworzenia większej ilości muzyki w duecie, logicznym krokiem było nadanie tej sesji nowego celu.
Po kilku falstartach (i ponad rok po nagraniu) Zuydervelt skonstruował „Eventual”: długą kompozycję dronową, stworzoną poprzez połączenie wielu edycji nagrań Reitsmy i wykorzystanie wspaniałych harmonii i wydźwięku gry Gonçalo.
Podczas gdy Almeida jest także mistrzem ekstremalnego grania, „Eventual” podkreśla jego bardziej minimalistyczną i cierpliwą stronę w połączeniu ze szczegółowym i wielowarstwowym projektem dźwiękowym Zuydervelta. Wisienką na torcie jest piękny mastering Josa Smoldersa.
________
Gonçalo Almeida (Lizbona, 1978) to portugalski muzyk i kompozytor mieszkający w Rotterdamie w Holandii. Dzięki silnemu interdyscyplinarnemu, opartemu na współpracy podejściu do swojej twórczości, Gonçalo bierze udział w różnorodnych projektach od nowoczesnego jazzu, freejazzu, jazzcoreu i muzyki wolnej improwizacji, dzieląc scenę z improwizatorami, takimi jak Ab Baars, Balasz Pandi, Chris Speed, Carlos Zíngaro, Ig Henneman, Fred Lonberg-Holm, Jasper Stadhouders, Jorrit Dijkstra, Luis Vicente, Luis Lopes, Martin van Duynhoven, Nina Hitz, Peter Jacquemyn, Rodrigo Amado, Rutger Zuydervelt, Susana Santos Silva, Tobias Klein, Wilbert de Joode.
Jest założycielem/głównym kompozytorem/basistą Hydra Ensemble, Lama Trio, Albatre, The Attic oraz członkiem trio Spinifex, Tetterapadequ, The Selva, Roji, Almeida/Duynhoven/Klein. Gonçalo Almeida często współpracuje także z artystami audiowizualnymi, tancerzami współczesnymi, poetami i twórcami teatralnymi, takimi jak między innymi Arnold Dreyblatt, Julyen Hamilton, Rita Vilhena, Ricardo Jacinto, Pierre Bastien.
Od 2001 roku koncertuje w ramach kilku z tych projektów na arenie międzynarodowej, w Europie, USA, Indiach i Japonii. Oprócz licznych publikacji płyt pochodzących ze swoich różnych projektów w międzynarodowych wytwórniach, Gonçalo Almeida stworzył także własną wytwórnię cyfrową Cylinder Recordings, aby dokumentować i udostępniać materiały pochodzące z jego częstych i eksperymentalnych spotkań z innymi improwizatorami, tworząc połączenia muzyków z różnych projektów.
Rutger Zuydervelt mieszka w Schiedam i aktywnie działa jako muzyk/kompozytor muzyki elektronicznej, a także projektant graficzny. Często działa pod nazwą Machinefabriek i wydał wiele albumów w różnych wytwórniach, współpracował z takimi artystami jak m.in. Peter Broderick, Chantal Acda, Dirk Serries, Vasco Trilla, Michel Banabila, Gareth Davis.
Rutger regularnie wykonuje również prace na zlecenie w zakresie utworów tanecznych, filmów i programów telewizyjnych oraz projektów artystycznych. Współpracował z choreografami takimi jak Iván Pérez, Yin Yue, Alexander Whitley i Roshanak Morrowatian, a także z twórcami filmowymi Makino Takashi, Jessicą Gorter, Margarida Cardoso, Lex Reitsma i nie tylko. Regularnie tworzy muzykę do filmów dokumentalnych dla VPRO, a swoją pierwszą ścieżkę dźwiękową do gier wideo skomponował w 2016 roku, odnoszący sukces albumem Astroneer.
W przypadku występów na żywo konfiguracja Rutgera jest głównie analogowa, z wykorzystaniem oscylatorów, odtwarzaczy kasetowych, mikrofonów kontaktowych i paneli efektów w celu stworzenia improwizowanego środowiska dźwiękowego.
EN:
‘Eventual’ is the first album by double bass player Gonçalo Almeida and ’knob twidler’ Rutger Zuydervelt. It’s not exactly their first collaboration though, having released two EPs, ‘Doze Ruinas’ and ‘Jangadas’, and being colleagues in Hydra Ensemble (with cellists Lucija Gregov and Nina Hitz).
When film maker Lex Reitsma commissioned Rutger Zuydervelt for the soundtrack of his documentary about photographer Koos Breukel, Zuydervelt proposed to involve Gonçalo Almeida. Reitsma agreed and visited Almeida to record a selection of double bass improvisations. The plan was for Zuydervelt to weave these recordings into the score, but in the end not much of it was used.
Both Almeida and Zuydervelt felt that the wealth of recorded material was too beautiful to lay to waste, and since they had plans to create more music as a duo anyway, it was logic step to give this session a new purpose.
After a few false starts (and more than a year after the recording), Zuydervelt found a successful angle and constructed ‘Eventual’; a long-form drone composition, created by combining multiple edits of Reitsma’s recordings, and making use of the gorgeous harmonics and overtones of Gonçalo’s playing.
While Almeida is also a master in furious skronk, ‘Eventual’ highlights his more minimalistic and patient side, combined with the detailed and multi-layered sound design by Zuydervelt. The icing on the cake is the beautiful mastering by Jos Smolders.
___
Gonçalo Almeida (Lisbon, 1978) is a Portuguese musician and composer based in Rotterdam, the Netherlands. With a strong interdisciplinary and collaborative approach to his work, Gonçalo plays in a variety of projects that go from modern jazz, freejazz, jazzcore and free improvisation music, having shared the stage with improvisers such has Ab Baars, Balasz Pandi, Chris Speed, Carlos Zíngaro, Ig Henneman, Fred Lonberg-Holm, Jasper Stadhouders, Jorrit Dijkstra, Luis Vicente, Luis Lopes, Martin van Duynhoven, Nina Hitz, Peter Jacquemyn, Rodrigo Amado, Rutger Zuydervelt, Susana Santos Silva,Tobias Klein, Wilbert de Joode, among others.
He is the founder/main composer/ bass player of Hydra Ensemble, Lama Trio, Albatre, The Attic and member of Spinifex, Tetterapadequ, The Selva, Roji, Almeida/Duynhoven/Klein trio. Gonçalo Almeida also collaborates frequently with audio-visual artists, modern dancers, poets and theatre makers, such as Arnold Dreyblatt, Julyen Hamilton, Rita Vilhena,Ricardo Jacinto, Pierre Bastien, among others.
Since 2001 has been touring internationally within several of these projects, in Europe, U.S, India and Japan. Adding to a prolific publication of records on international labels from his various projects, Gonçalo Almeida created also his own digital label, Cylinder Recordings, in order to document and share material from his frequent and experimental encounters with other improvisers, making crossovers between musicians from different projects and researching on new collaborative paths.
____
Rutger Zuydervelt resides in Schiedam, and is active as an electronic musician/composer as well as graphic designer. He operates under the name Machinefabriek often, and released a great amount of albums on various labels, numerous of them collaborations - with artists such as Peter Broderick, Chantal Acda, Dirk Serries, Vasco Trilla, Michel Banabila, Gareth Davis, and many more.
Rutger also regularly does commissioned work for dance pieces, film and television, and art projects. He worked with choreographers like Iván Pérez, Yin Yue, Alexander Whitley, and Roshanak Morrowatian, and with film makers Makino Takashi, Jessica Gorter, Margarida Cardoso, Lex Reitsma, and more. He regularly scores documentaries for VPRO, and composed his first video game score in 2016, the successful Astroneer.
For live performances Rutger’s setup is mostly analogue, using oscillators, cassette players, contact mics and effects panels to create -improvised- sonic environments.