Voices Of The Cosmos - De Revolutionibus MMXXIII [vinyl clear 180g limited + downloadcode]

  • pcs.
  • Net Price: €21.10 €25.95

Premiera: 23.02.2024

UWAGA! to nie jest płyta tłoczona. To lathe-cut, płyta wycinana w czasie rzeczywistym przez Wujka Gusstaffa w Studiu im. Witolda Gombrowicza w Zielonej Górze. Zawiera downloadcode. Limit 66 szt. na przezroczystym winylu.

"DE REVOLUTIONIBUS MMXXIII" to piąty studyjny album zespołu VOICES OF THE COSMOS. Autorami wszystkich kompozycji muzycznych na płycie są Rafał Iwański i Wojciech Zięba. Do projektu zaproszono dwóch toruńskich artystów i realizatorów dźwięku: Piotra Żuralskiego z duetu Kompozyt, który zajął się przetwarzaniem astronomicznych danych dźwiękowych (m.in. pulsarów i zderzeń czarnych dziur) z wykorzystaniem systemów modularnych oraz Szymona Szwarca, znanego z projektów Rozwód i SKI, odpowiedzialnego za mastering materiału muzycznego. Wsparcia merytorycznego udzielił astronom Sebastian Soberski z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu oraz Instytutu Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Piwnicach koło Torunia.
Projekt VOICES OF THE COSMOS łączy osiągnięcia astronomii z muzyką elektroakustyczną. Twórcy wykorzystują oryginalne sygnały pozaziemskie (np. pulsary, magnetosfery planet, Słońce, zorze polarne, masery, zderzenia czarnych dziur) odbierane przez radioteleskopy i inne astronomiczne instrumenty naukowe. Wykorzystują również sonifikacje i archiwalne nagrania z misji kosmicznych. Utwory instrumentalne zintegrowane z przetworzonymi rytmami i tonami "kosmicznych dźwięków" tworzone są przy użyciu instrumentów elektronicznych, zarówno cyfrowych, jak i analogowych, a także różnych obiektów akustycznych. Projekt był wielokrotnie prezentowany w instytucjach naukowych i na festiwalach muzycznych, w formie koncertów audiowizualnych, także w wersji rozszerzonej o wykłady astronomiczne, warsztaty i obserwacje nieba. Jest to unikalna w skali kraju inicjatywa wykorzystująca oryginalne nagrania kosmiczne, w tym z 32-metrowego, w pełni sterowanego radioteleskopu z pojedynczą tarczą, znajdującego się w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Muzyka elektroniczna i radioastronomia to wynalazki, które powstały w pierwszej połowie XX wieku. Od samego początku były trwale związane z postępem technicznym i nowymi technologiami. Album "DE REVOLUTIONIBUS MMXXIII" został skomponowany i nagrany w roku 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Urodzony w Toruniu w 1473 roku Mikołaj Kopernik to jeden z najwybitniejszych astronomów w historii ludzkości. Jego dzieło “De revolutionibus orbium coelestium” stanowiło znaczący przełom w naszym rozumieniu wszechświata i zapoczątkowało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, zwaną rewolucją kopernikańską. Całkowicie oryginalny i bezkompromisowy wkład Kopernika w astronomię miał ogromny wpływ na rozwój współczesnych nauk ścisłych i humanistycznych. W wymiarze dźwiękowym i muzycznym projekt VOICES OF THE COSMOS nawiązuje do rewolucji kopernikańskiej i jej wpływu nie tylko na rozwój astronomii i współczesnej nauki, ale także na przemiany społeczne i filozofię - przełom w myśleniu o miejscu człowieka we Wszechświecie.
(ENG)
"DE REVOLUTIONIBUS MMXXIII" is the 5th studio album by VOICES OF THE COSMOS. The authors of all musical compositions on the album are Rafał Iwański and Wojciech Zięba. Two Toruń-based artists and sound engineers were invited to join the project: Piotr Żuralski from the KOMPOZYT duo, who dealt with processing astronomical audio data (including pulsars and black hole collisions) using modular systems, and Szymon Szwarc, known for ROZWÓD and SKI projects, responsible for mastering the music material. Substantive support was provided by astronomer Sebastian Soberski from the Planetarium and Astronomical Observatory in Grudziądz and the Institute of Astronomy at the Nicolaus Copernicus University in Piwnice near Toruń.
VOICES OF THE COSMOS project combines the achievements of astronomy with electroacoustic music. The creators use original extraterrestrial signals (e.g. pulsars, magnetospheres of planets, the Sun, aurora borealis, masers, collisions of black holes) received by radio telescopes and other astronomical scientific instruments. They also use sonifications and archive recordings from space missions. Instrumental tracks integrated with processed rhythms and tones of the “space sounds” are created with electronic instruments, both digital and analogue, as well as various acoustic objects. The project has been presented many times in scientific institutions and at music festivals, in the form of audio-visual concerts, also in the version extended with astronomy lectures, workshops and sky observations. It is a unique initiative in Poland, which uses original space recordings, including ones from a 32-metre fully steerable single-dish radio telescope located at the Institute of Astronomy of the Nicolaus Copernicus University in Toruń.
Electronic music and radio astronomy are inventions, which originated in the first half of the 20th century. From the very beginning, both were permanently associated with technical progress and new technologies. The album 'DE REVOLUTIONIBUS MMXXIII' was composed and recorded in the year of the 550th anniversary of the birth of Nicolaus Copernicus. Born in Toruń in 1473, Copernicus is one of the most eminent astronomers in the history of mankind. His work De revolutionibus orbium coelestium provided a major breakthrough in our understanding of the universe and sparked one of the most important scientific revolutions since antiquity, called the Copernican Revolution. Copernicus' entirely original and uncompromising contribution to astronomy has had an enormous impact on the development of modern sciences and the humanities. In its sound and musical dimension, VOICES OF THE COSMOS project refers to the Copernican revolution and its impact not only on the development of astronomy and modern science, but also on social transformations and philosophy - a breakthrough in thinking about the place of man in the Universe.Tracklist LP:

1 Ylem

2 De Revolutionibus

3 Electromagnetic Pulse

4 Cosmic Structures

5 Planet Zero

6 Gravitational Collapse

7 Apeiron

8 Cold Dark Matter